Có bao nhiêu tấn đá có thể bị phá vỡ trong 1600 giờ mỗi giờ