Tại sao máy nghiền không thể hoạt động trong 24 giờ