dịch vụ môi trường kỹ thuật bao gồm một mất mát toàn diện