nghiên cứu phân tán khí tại thung lũng cao nguyên khai thác đồng thặng dư