mô tả quá trình và quy trình tinh chỉnh lưu lượng của quá trình tinh chế