Làm thế nào để áp dụng cho traning mùa hè trong kstps