thành phần của hình nón sử dụng trong quá trình tách chiết ethanol