Trung Quốc bán nóng tác động khai thác đến phía nam