Nhà máy sản xuất khối quặng sắt khử lưu huỳnh bằng khí thải để bán