tỷ lệ phần trăm idc trong dự án nhà máy thép 45 tỷ zar với Trung Quốc