chi phí lao động cho mái nhà trên mỗi vuông Nam Phi