Làm thế nào để xây dựng một máy di động tuyển nổi khai thác nhỏ