tầm quan trọng của việc khai thác phốt phát ở Nam Phi